Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRIMA LOGISTICS, s.r.o.


I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ ZASÍLATELSKÝCH SLUŽEB


1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy (nebo objednávky)  a závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi zasílatelem a příkazcem (tj. odesílatelem nebo příjemcem zásilky) při obstarávání přepravy zásilek. Uzavřením zasílatelské smlouvy (odesláním a přijetím objednávky přepravy) dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy (odesláním objednávky) plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Služby PRIMA LOGISTICS, s r.o. jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci, skladování a ustanoveními Bill of Lading/Airwaybill vydanými námořními a leteckými dopravci a předpisy rejdařů či přístavních společností zasílatelem najatých či kontrahovaných. Cenové nabídky zasílatele podléhají potvrzení dle Všeobecných obchodních podmínek PRIMA LOGISTICS, s.r.o. a jsou platné v běžném přepravním prostředí, s výhradou změny aktuálních tarifů a posledních směnných kurzů. Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, pod IČ 28239881, oddíl C, vložka 134616.
 

2. Obstaráním přepravy zásilek se rozumí zejména následující činnost zasílatele:
a) převzetí zásilky k přepravě
b) obstarání přepravy zásilky z místa jejího převzetí do místa doručení
c) doručení zásilky určenému příjemci
d) opětovné doručení zásilky na první pokus nedoručitelné
e) vrácení nedoručitelné zásilky příkazci


3. Obstarání přepravy zásilek se děje z místa odeslání do místa určení za podmínek dohodnutých v zasílatelské smlouvě.

 

II. ZASÍLATELEM VYMÍNĚNÉ VLASTNOSTI PŘEPRAVOVANÝCH ZÁSILEK


1. Zasílatel si vymiňuje, aby obsahem zásilek nebyly v žádném případě následující věci: zlato, stříbro, umělecké předměty, drahé kovy, bankovky, mince, živá zvířata a organismy, rostliny,  zboží podléhající rychlé zkáze, mléčné výrobky, maso a masné výrobky, alkohol (s výjimkou piva a vína), tabákové výrobky, zbraně, střelivo, výbušniny, rakety, bomby, granáty a bojové dopravní prostředky.  Toto zboží může být přepravováno pouze po zvláštní dohodě.


2. Nebezpečné zboží – zboží uvedené v ADR/RID/IATA-DGR nebo IMDG je příkazce povinen řádně deklarovat zasílateli podle mezinárodních konvencí. Není-li příkazcem řádně toto zboží deklarováno, je zasílatel oprávněn odmítnout zboží k přepravě.


3. Příkazce se zavazuje zásilku řádně zabalit nepoškozeným obalem tak, aby s ohledem na charakter zásilky:
a) byla zajištěna ochrana obsahu zásilky před poškozením nebo ztrátou při běžné nebo příkazcem vymíněné zvláštní manipulaci se zásilkou
b) obal zásilky umožňoval bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky
c) na obalu byla uvedena adresa příjemce zásilky a pokud to povaha zásilky vyžaduje označit ji srozumitelně manipulační či výstražnou značkou pro zvláštní, příkazcem vymíněnou manipulaci se zásilkou

 

III. DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK


1. Zasílatel obstará doručení zásilky do místa určení v běžné dodací době přiměřené dle vzdálenosti přepravy nebo v dohodnutém termínu se zasílatelem. Běžnou dodací dobou se rozumí doba, kdy zasílatel zpravidla doručí zásilku příjemci a to pokud nenastanou zvláštní, nebo neočekávané situace během obstarávání přepravy zásilky.


2. Měla-li by dodací doba skončit v den pracovního volna nebo pracovního klidu, končí ve stejné době následujícího pracovního dne.
 

3. Ustanovení předchozích dvou odstavců se neužije pro případy, kdy je zásilka na první pokus nedoručitelná. Nedoručitelnou zásilkou se potom rozumí taková zásilka, kterou nelze ani při vynaložení odborné péče doručit:
a) příjemce zásilky nebyl v době jejího doručení v určeném místě k zastižení
b) příjemce zásilky odmítl písemně potvrdit její přijetí
c) příjemce zásilky se v určeném místě doručení nevyskytuje, popř. se odstěhoval
 

4. Nedoručitelná zásilka bude uložena u zasílatele a pokud nebude ani opětovné doručení možné realizovat, bude doručena zpět příkazci na jeho náklady, aniž by tím byl dotčen nárok zasílatele na úhradu dopravného

 

IV. ODPOVĚDNOST ZASÍLATELE ZA ŠKODU VZNIKLOU NA PŘEVZATÉ ZÁSILCE
 

1. Zasílatel odpovídá příkazci za škodu vzniklou na převzaté zásilce leda, že ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče a že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi, vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost zasílatele jako dopravce je dána:
a) v případě samovstupu (par. 605, odst. 1 Obch. zákoníku)
b) jako provozovatele – operátora multimodální přepravy
c) jestliže sjedná s příkazcem paušální částku, sazbu za přepravu
d) pokud vystaví vlastní přepravní doklad, nákladní list, v němž vystupuje jako dopravce
e) po dohodě s příkazcem, kdy zasílatel se zaváže zajistit balení zásilky.
Zasílatel však neodpovídá za ušlý zisk a následné škody. Skutečnou škodou se rozumí taková škoda, o jakou se majetek příkazce v důsledku škodné události vzniklé při obstarávání přepravy zásilky zmenšil.


2. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce pokud:
a) vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v obchodním odvětví zasílatelských služeb
b) škoda vznikla v důsledku porušení povinností příkazce stanovených v právních předpisech, zasílatelské smlouvě a těchto obchodních podmínkách
c) pokud byla škoda způsobena vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky, nebo vadným obalem. Zasílatel může na nevhodný či vadný obal upozornit, tím však není příkazce zbaven odpovědnosti za konečnou vhodnost obalu, pokud na upozornění zasílatele nereaguje
d) škoda nebyla příkazcem u zasílatele uplatněna v době stanovené v čl. V., odst. 3. Obchodních podmínek, anebo bez předložení řádných dokladů k reklamačnímu řízení, k němuž je zasílatel příkazcem pověřen a které vede jeho jménem a na jeho účet
e) škoda vznikla během manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce
f) je zboží přirozené povahy, pro kterou podléhá úplné nebo částečné ztrátě anebo poškození, zejména lomem, rzí, vnitřním kažením, vysycháním, unikáním, normálním úbytkem nebo působením hmyzu nebo hlodavců
 

3. Odpovědnost zasílatele v případě překročení sjednané dodací lhůty, kdy příkazce prokáže, že škoda vznikla z tohoto důvodu, je v případě mezinárodní pozemní přepravy omezena hradit škodu dle Úmluvy CMR č. 11/1975 Sb. jen do výše přepravného.
 

4. Odpovědnost zasílatele v případě překročení sjednané dodací lhůty, kdy příkazce prokáže, že škoda vznikla z tohoto důvodu, je v případě mezinárodní letecké přepravy omezena hradit tuto škodu dle Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě č. 123/2003 Sb. m.s., tj. jen do výše hodnoty zásilky.
 

5. Zasílatel není odpovědný za škody vzniklé z důvodu nedodržení předpokládaných dodacích lhůt při námořní přepravě zboží. Sjednání dodací lhůty je v námořních přepravách vyloučeno.


V. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ, LHŮTY
 

1. Příkazce je povinen sepsat zápis o škodě na zásilce ihned při převzetí zásilky pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky nebo její jiné porušení. Zasílateli musí být dána možnost osobně se přesvědčit o rozsahu škody a další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.


2. Zasílatel neodpovídá za dopravce a případné nároky vůči dopravcům uplatňuje vlastním jménem a na účet příkazce. Při uplatňování těchto nároků vůči dopravci je příkazce zavázán k součinnosti, zejména k poskytování dokladů týkajících se zásilky, její hodnoty apod. jako podkladu pro uplatňování nároků proti dopravci.
 

3. Pokud poškození zásilky nebylo zjištěno postupem dle bodu 1., jsou lhůty pro písemné oznámení a uplatnění škody a max. výše náhrady škody v jednotlivých dopravních odvětvích podle mezinárodních přepravních úmluv následující:

Platná ustanovení ručení Reklamační doba – škody zjevně neznatelné při příjmu Časový limit pro právní jednání Omezení ručení.
 

1. Námořní přeprava
Ustanovení Haag – Visby pravidla 3 dny 1 rok 666,7 SDR za jednotku nebo 2 SDR za kilogram.
 

Hamburská pravidla 15 dnů 2 roky 835 SDR za jednotku
nebo 2 SDR za kilogram.
 

2. Letecká přeprava
Montrealská úmluva 14 dnů (při zpoždění 21 dnů) - 2 roky 17 SDR za kilogram.
 

3. Pozemní přeprava

CMR – mezinárodní přeprava 7 dnů (při zpoždění 21 dnů) -  1 rok 8,33 SDR za kilogram.


4. Pozemní přeprava tuzemská přeprava 3 dny 1 rok skutečná škoda.

 

5.Lhůta dle Mez. úmluvy CMR (viz tabulka výše) počíná běžet dnem předání zboží a nezapočítávají se do ní neděle a státem uznané svátky.
 

6. Příkazce je povinen uplatnit právo na náhradu škody vzniklé z obstaraných přeprav nejpozději do 1 roku od předání zásilky příjemci.
 

7. Při uplatnění práva náhrady škody u zasílatele je příkazce povinen jednoznačným způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti, doložit věrohodnými písemnými důkazy rozsah způsobené škody.

 

VI. POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK


1. Zasílatel prohlašuje, že má v souladu s platnými předpisy České republiky všechna nezbytná povolení, koncese a platné pojištění své odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem své činnosti v postavení zasílatele, popř. dopravce (podle platné Úmluvy CMR) a případná další povolení, která ho opravňují k provozování činnosti dle této smlouvy. Doklady osvědčující tyto skutečnosti je zasílatel povinen předložit příkazci k nahlédnutí na jeho žádost.
 

2. Nad rámec zákonné odpovědnosti dopravce je povinen zasílatel obstarat pojištění zásilky v průběhu přepravy (tzv. cargo pojištění) jen na základě písemného pokynu příkazce. Pokyn příkazce musí stanovit pojistnou hodnotu zboží, pojistná rizika a dobu na níž má být pojištění zboží zajištěno. Pouhý údaj o ceně zboží a dodací podmínce nelze považovat za příkaz k obstarání pojištění.
 

3. Sazby cargo pojištění pro jednotlivé typy přeprav jsou odvislé od druhu zboží a jednotlivých teritorií.
 

4. Připojištění zásilek (cargo pojištění) se nevztahuje na vadný obal zboží, termínované přepravy, válečná a politická rizika.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Vztahy mezi příkazcem a zasílatelem neupravené v těchto Obchodních podmínkách a v ustanoveních zasílatelské smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních a českých právních předpisů.
 

2. V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během takového jednání nebude dohody dosaženo, bude spor postoupen k vyřešení místně příslušnému soudu, popř. po vzájemné dohodě Rozhodčímu soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

 

V Praze dne 12.11.2012

Aktuality
29.5.2018
Expresní dodávkové přepravy JIT po Evropě

Expresní dodávkové přepravy JIT po Evropě.. více

8.3.2018
Hledáme Sales Representative!

Máte zkušenosti z oboru logistiky (letecká + námořní přeprava)? Chcete být součástí
perspektivní a dynamicky se rozvíjející společnosti s ryze českými kořeny? Pak pro Vás máme jedinečnou příležitost.
Pro společnost Prima Air Sea, s.r.o. (Member of PRIMA Logistics Group) hledáme kolegy na pozici obchodní zástupce pro leteckou a námořní přepravu... více

22.5.2017
Prima Logistics je certifikovaná společnost SQAS!

Systém SQAS je nadnárodním systémem pro hodnocení bezpečnosti a kvality a environmentálních aspektů u poskytovatelů logistických služeb (dopravci) pomocí standardizovaných hodnocení, prováděných nezávislými hodnotiteli. Systém SQAS není certifikačním systémem. Je založen na objektivním hodnocení na základě jednotného a společného dotazníku, na hodnocení systémů řízení v souvislosti s bezpečností, kvalitou a environmentálními aspekty, na nezávislosti kvalifikovaných hodnotitelů (inspektorů). Jde o evropský systém používaný v silniční a železniční dopravě, kombinované dopravě, námořní dopravě volně loženého i baleného zboží, v distribuci, ve skladovacích terminálech a nákladních člunech. Systém SQAS v silniční dopravě je v současné době nejvyužívanějším systémem hodnocení dopravců.. více

20.4.2016
Prodej použitých kontejenrů

Nabízíme velký výběr použitých kontejnerů všech velikostí a druhů určených pro přepravu "na poslední cestu" s platnou certifikací, nebo kontejnery určené pro jiné než přepravní účely... více

11.6.2015
SKLADOVACÍ PROSTORY V PRAZE ZA NEUVĚŘITELNÉ CENY!

Chcete skladovat jednu paletku či veškeré vaše zásoby? My jsme pro Vás ti správní.... více

1.10.2013
Prima Logistics, s.r.o. - práva na FIXLOG ONE

http://www.logisticsatoz.com/vratna-strecova-folie-fixlog-one-ma-noveho-vlastnika.. více

25.6.2013
Unikátní projekt druhotného zužitkování dřevěných obalů

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/1758-17786-unikatni-projekt-druhotneho-zuzitkovani-drevenych-obalu-a-palet-vstoupil-do-druhe-faze.html.. více

24.6.2013
Vratná strečová folie (vratná strečovka, FIXLOG ONE)

Společnost Prima Logistics s.r.o. se stává exkluzivním prodejcem a distributorem řešení FIXLOG. Jedinečné řešení vratné strečové folie... více

14.6.2013
Projekt Bezodpadového hospodářství (BOH)

Od 1.7.2013 je společnost PRIMA LOGISTICS certifikovaným partnerem projektu Bezodpadového hospodářství.
Svým klientům a partnerům nabízíme nejenom možnost zvýšení profitability, nýbrž i snížení negativních dopadů na životní prostředí. Umíme efektivně nabídnout zpracovat jakýkoliv "přebytek výroby", který se v současné době stává odpadem (dřevo, plasty, kovy, kabely, cívky apod.)
Součástí jsou projekty Managementu vratných obalů a Systému zužitkování jednorázových obalů. Více informací naleznete pod záložkou Projektový Management.. více


všechny aktuality »